Καλώς ήρθατε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα LeVAL.gr. Με τη λειτουργία της ιστοσελίδας LeVAL.gr οι συνεργάτες της προσπαθούν πλήρως να εξυπηρετήσουν τους πελάτες με την παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών, σύμφωνα με τα υψηλότερα δυνατά διεθνή πρότυπα. Σε οποιεσδήποτε πιθανές παρεξηγήσεις ή διαφορές μεταξύ της LeVAL.gr και των πελατών της, η LeVAL.gr αναλαμβάνει πρώτα απ’ όλα να επιδιώκει την άμεση αμοιβαία αποδεκτή λύση των διαφορών και παρανοήσεων. Σε περίπτωση αποτυχίας κάθε πλευράς να δεχθεί τέτοια αμοιβαία αποδεκτή λύση, θα τεθούν σε ισχύ τα ακόλουθα δικαιώματα και υποχρεώσεις των πλευρών.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Όταν επισκέπτεστε, περιηγείστε ή χρησιμοποιείτε το ηλεκτρονικό αυτό κατάστημα, εσείς δηλώνετε ότι έχετε κατανοήσει και αποδέχεστε τα αναφερόμενα στην παρούσα δικαιώματα και υποχρεώσεις ως νομικό ισοδύναμο μιας γραπτής συμφωνίας που υπογράφτηκε μεταξύ των πλευρών και αποδέχεστε και συμφωνείτε να συμμορφωθείτε με τους όρους της εν λόγω συμφωνίας. Η LeVAL.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο, και αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα μετά από τέτοια αλλαγή, θα πρέπει αυτό να θεωρείται ως συναίνεση και αποδοχή των αναθεωρημένων όρων και του περιεχομένου της σύμβασης. Μαζί με αυτούς τους γενικούς όρους ισχύουν πλήρως και όλες οι υποχρεωτικές διατάξεις του νόμου για την προστασία του Καταναλωτή και όλοι οι κανονισμοί για την εφαρμογή του.

 

ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑ

Για να πάρετε τις καλύτερες δυνατές τιμές για τα προϊόντα που προσφέρονται είναι γενικά κατανοητό ότι η LeVAL.gr ΔΕΝ είναι επίσημη εκπρόσωπος των εταιριών και των κατασκευαστών των προϊόντων αυτών. Ωστόσο, όλα τα εμπορεύματα και προϊόντα που προσφέρονται σε αυτή την ιστοσελίδα είναι νέα και ελεγμένα όσον αφορά την ποιότητα και τη λειτουργικότητά τους.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Τα προσωπικά στοιχεία που υποβάλλονται στην ιστοσελίδα LeVAL.gr προστατεύονται με το υψηλότερο δυνατό τεχνολογικό επίπεδο ασφάλειας που υπάρχει μέχρι στιγμής. Η ομάδα της LeVAL.gr παρέχει 24ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα σχετικά με τον εξοπλισμό του συστήματος. Η LeVAL.gr θεωρεί δική της υποχρέωση να εφαρμόσει αμέσως κάθε νέα εξέλιξη που θα συμβάλει στη βελτίωση του συστήματος ασφαλείας της ιστοσελίδας.

Η LeVAL.gr σάς εξασφαλίζει ότι τα προσωπικά σας στοιχεία που υποβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της αγοράς θα προστατεύονται. Σε καμία περίπτωση και υπό καμία πρόφαση, εμείς δεν θα πουλήσουμε ή θα παρέχουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτα πρόσωπα. Έχουμε δεσμευτεί να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία αυτά μόνο κατά τη διαδικασία της εφαρμογής και εκτέλεσης της παραγγελίας σας και όταν έχουμε ανάγκη από βοήθεια σε μελλοντικές αγορές σας. Από προεπιλογή, ορισμένα εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα που εμπλέκονται στην τιμολόγηση, την παράδοση και τις άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με την εκτέλεση των παραγγελιών σας έχουν πρόσβαση σε τμήματα της βάσης δεδομένων μας που σχετίζονται με την άσκηση των καθηκόντων τους.

Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση των ξένων πιστωτικών καρτών και η απάτη πιστωτικών καρτών είναι σοβαρά εγκλήματα σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Στην εμφάνιση μιας τέτοιας περίπτωσης, εμείς θα δώσουμε πλήρη υποστήριξη και θα παρέχουμε όλες τις διαθέσιμες σχετικές πληροφορίες αν αυτό ζητηθεί από τις δικαστικές μας αρχές ή άλλους επίσημους φορείς που έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν πληροφορίες ή βοήθεια.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ

Ο στόχος της LeVAL.gr είναι να παραδώσει στους πελάτες της τα νεότερα προϊόντα και τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά με αυτά. Όλες οι πληροφορίες οι οποίες σχετίζονται με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται σε αυτή την ιστοσελίδα, έχουν συμφωνηθεί εκ των προτέρων με τους κατασκευαστές και τους προμηθευτές των προϊόντων και των υπηρεσιών και ελέγχονται καθημερινά και ανεξάρτητα από τους ίδιους καθώς και από τους διαχειριστές της ιστοσελίδας. Παρ’ όλα αυτά, οι πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων προϊόντων και υπηρεσιών στην ιστοσελίδα μπορεί να περιέχουν ορισμένες ανακρίβειες, ορθογραφικά ή τυπογραφικά λάθη και παρωχημένα δεδομένα. Επίσης, τα προϊόντα μπορεί να έχουν μια μικρή χρωματική απόκλιση από τις φωτογραφίες. Η LeVAL.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να αντικαταστήσει οποιαδήποτε πληροφορία, υλικά, προϊόντα ή υπηρεσίες που περιγράφονται σε αυτή την ιστοσελίδα οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο. Η LeVAL.gr δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν θα τιμήσει τις απαιτήσεις που βασίζονται σε τυπογραφικά λάθη ή λάθη τιμολόγησης στην ιστοσελίδα. Η LeVAL.gr διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί παραγγελίες οποιαδήποτε στιγμή, περιλαμβανομένων και των παραγγελιών που περιέχουν λανθασμένη τιμή ή λανθασμένη περιγραφή του προϊόντος, όπως και παραγγελίες για τις οποίες η LeVAL.gr έχει υπόνοιες ότι είναι κατά παράβαση των υφιστάμενων νόμων και επίσης παραγγελίες για τις οποίες η LeVAL.gr θεωρεί ότι είναι εις βάρος των μετόχων της ή των συμφερόντων τους. Η LeVAL.gr διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει την παράδοση του αριθμού των ειδών ή τον αριθμό των παραγγελιών από ένα άτομο που πραγματοποιούνται μέσω αυτής της ιστοσελίδας.

ΕΥΘΥΝΕΣ

Όλα τα προϊόντα που αγοράζονται από την ιστοσελίδα της LeVAL.gr αποστέλλονται μέσω των υπηρεσιών ταχυμεταφορών με τις οποίες η LeVAL.gr έχει συναπτόμενες συμβάσεις. Για οποιαδήποτε απώλεια ή παραβίαση της ακεραιότητας του προϊόντος κατά τη διάρκεια της αποστολής, είναι αποκλειστικά υπεύθυνη η υπηρεσία ταχυμεταφοράς. Με την υπογραφή της απόδειξης παραλαβής των προϊόντων εσείς επιβεβαιώνετε ότι έχετε λάβει τα προϊόντα σε είδος, ποσότητα και ποιότητα που αντιστοιχεί στην παραγγελία σας προς την LeVAL.gr.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα LeVAL.gr πουλάει είδη αξεσουάρ. Πουλάμε όλα τα ρολόγια (τα οποία έχουν την δυνατότητα να τεθεί μπαταρία σε αυτά) με μπαταρίες και σε κάποια μοντέλα έρχεται μαζί και η ασφάλεια για εξοικονόμηση της ζωής της μπαταρίας. Ελέγχουμε την ποιότητα και τη λειτουργικότητα όλων των προϊόντων πριν τα αποστείλουμε. Εξαιτίας αυτού του ελέγχου υπάρχει πιθανότητα κάποιος πελάτης να παραλάβει το ρολόι του, αλλά η μπαταρία να μην είναι καινούργια ή να είναι δοκιμαστική. Ο πελάτης έχει την ευθύνη να αλλάξει την μπαταρία αν αυτή τελειώσει. Tο ηλεκτρονικό κατάστημα LeVAL.gr είναι υπεύθυνο για την προέλευση και την ποιότητα των προϊόντων και πουλάει ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ είδη αξεσουάρ.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η LeVAL.gr καλωσορίζει οποιαδήποτε σχόλια σχετικά με την εμπειρία σας στην πλοήγηση και την παραγγελία στην ιστοσελίδα της, καθώς και τις προτάσεις σας για τη βελτίωση του περιεχομένου, της δομής ή άλλων στοιχείων της ιστοσελίδας. Οποιαδήποτε σχόλια, ιδέες και προτάσεις σχετικά με το περιεχόμενο, τον προγραμματισμό, ή οτιδήποτε άλλο σχετικά με αυτή την ιστοσελίδα θα πρέπει να θεωρηθεί ότι ανήκει στην LeVAL.gr και η LeVAL.gr θα έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει, διανέμει, αναπτύξει και να πωλήσει τέτοιες ιδέες και προτάσεις, χωρίς τη ρητή συγκατάθεση του συγγραφέα – σε οποιαδήποτε μορφή, σχήμα και τεχνολογία γνωστή τώρα ή στο μέλλον και ο κομιστής θα παραιτηθεί από οποιαδήποτε αξίωση για δικαιώματα σε αυτές τις ιδέες και προτάσεις τώρα και στο μέλλον.

Πολιτική επιστροφών

Πολιτική Επιστροφής Προϊόντων ΜΗ Ελαττωματικών :

Μπορείτε να προχωρήστε σε επιστροφή ενός προϊόντος έπειτα από ενημέρωση μέσω e-mail στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@leval.gr ή μέσω της σελίδας μας στο Facebook μέσα σε 10 μέρες από την αγορά των προϊόντων. Όλα τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται στην αρχική τους συσκευασία και να μην είναι σπασμένα ή γρατζουνισμένα. Σε άλλη περίπτωση η επιστροφή τους δεν θα γίνεται αποδεκτή.

Το κόστος επιστροφής των προϊόντων επιβαρύνει τον πελάτη με 8€.

Πέρα των 10 ημερών δεν γίνονται δεκτές οι επιστροφές!

Πολιτική Επιστροφής Προϊόντων Ελαττωματικών :

Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος πρέπει να μας ενημερώσετε μέσα σε 3ς μέρες από την παραλαβή και γίνεται αποστολή νέου ελεγμένου προϊόντος και το παραλαμβάνει ο πελάτης εντελώς δωρεάν, μετά από επιβεβαίωση ότι έχει παραλάβει όντως ελαττωματικό προϊόν και μετά από συνεννόηση με τον πελάτη.

Πέρα των τριών ημερών τα προιόντα μας δεν έχουν καμια εγγύηση, εκτός και αν το αναγράφει το προιόν στην περιγραφή.

ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Αυτά τα δικαιώματα και υποχρεώσεις μαζί με τις αυτοδεσμεύσεις της LeVAL.gr σχετικά με την αποστολή, την πολιτική ασφάλειας και άλλες τέτοιες υποχρεώσεις που λαμβάνονται από εμάς σε αυτή την ιστοσελίδα αποτελούν την πλήρη συμφωνία μεταξύ εσάς και της LeVAL.gr.

 

-LeVAL Accessories-